PROGRAM Aktywny Samorząd 2016 (AS 2016) dawniej Pegaz

Nie ma jeszcze informacji jak i czy w ogóle będzie przebiegał program w tym roku.

Obecnie istnieje jednak możliwość pozyskania kwoty 3.000 zł za pomocą wniosku NFZ na wózek inwalidzki specjalny, który może wypisać lekarz (chirurg, ortopeda, neurolog, lek.reh.) oraz do 4.500 zł z PCPR

Jeśli nie chcesz przegapić startu programu zgłoś swoją chęć dopisania do listy zainteresowanych, a poinofrmujemy Cię gdy PFRON ujawni szczegóły:

Poniżej ramy programowe ostatniej edycji, AS 2014:

dofinansowania do zakupu inwalidzkich wózków o napędzie elektrycznym funkcjonował pod szyldem:
Obszaru C - likwidacji barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Osoby, które mogły ubiegać się o dofinansowanie, musiały:

(brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim).

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

Limit dofinansowania to 7.000 zł,
Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000
zł w indywidualnych przypadkach, gdy:

Wkład własny osoby biorącej udział w programie to 10% ceny brutto zakupu

W 2014 roku preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym do 30 września (data rozpoczęcia zależy od danej placówki)


Dofinansowania do napraw wózków elektrycznych w tym roku będą realizowane pod szyldem:
Obszaru C - likwidacji barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Limit dofinansowania to 2.000 zł. Nie wymaga się wkładu własnego.

Ważną informacją jest, że:
beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2013 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu.
Wystarczy, że posiadany wózek stracił okres gwarancyjny.